بازدید مقامات استان قزوین از شرکت نیرو تهویه البرز

جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم استانداری، جناب آقای گروسی فرماندار محترم شهر صنعتی البرز، جناب آقای یوسفی فخر رئیس محترم شرکت‌های شهر صنعتی البرز، جناب آقای میرزاعباسی معاون محترم سازمان معدن و تجارت استان قزوین به همراه جمعی از مدیران در شرکت نیرو تهویه البرز حضور یافته و از نزدیک با قسمت‌های مختلف شرکت و روند تولید محصولات آشنا شدند.
طی این بازدید از دستگاه‌های جدید رونمایی گردید و از برنامه های طرح و توسعه در سال آتی نیز صحبت به میان آمد.