بازدید ریاست محترم بازرسی کل استان قزوین به همراه سرپرست محترم شرکت شهر ک‌های صنعتی استان قزوین از مجموعه کارخانجات نیرو تهویه البرز