1 2 3 4 5
  • دستگاه کاهنده مصرف برق PH SAVE
    از کیفیت توان می توان دو برداشت متفاوت ارایه داد. به عنوان مثال شرکت های برق کیفیت توان را مترادف باقابلیت اطمینان تعریف کرده اند. ... 1389/08/12

شـرکت نیـــرو تهویـــه البـــرز در سـال 1378 فعــالیت عمـــده خــود را با هـدف طــراحی،
مهندسی و تولید تجهیزات گـرمایشی، سرمـایشی و تهــویه  آغاز نمود. در حــال حاضــر
با اتکـا به الطاف الهـی ، تـلاش و جــدیت مدیــریت و با وجـود پرسنل مجـرب و کـارآزموده،
همچنیــن بــا استفــاده از امکـانــات سخــت افـزاری و نــرم افزاری لازم و کــافی جهــت
تولیـد محصولات خود باعث گردیده تا ایـن شرکت جزء یکی از برجسته تریـن تامین کنندگان
تجهیــزات گــرمــایشی و ســرمایشی مـورد نیاز صنعت کشاورزی، مرغداری و  دامداری،
گلخانـه ها و سـالـن هـای صنعتی در داخل و خارج از کشور مطرح گردد.
بطوریـــکه هم اکنــون بیـش از 30 مــدل مختلـف از انـواع جـت هیتــر (هیتــر موشکــی)
با سوخـت گــاز، گـازوئیل، دوگـانه سـوز و 15 مـدل مختلف کوره هوای گرم، هواکش هـای
مــــدرن صنعتــــی و 12 مـــدل کولــــر پلیـــمری سلــولزی بــرای اولیـــن بـــار در ایـــران
(در طـــرح هـــای بالازن و پایین زن) ، پنجـــره اینـــلت، پـد خنــک کننده ســلولزی به بـازار
ارایه گردیده که این مهم تحولی در صنعت کشور  بشمار می رود.